CANAL du NIVERNAIS 2003 Ch. Dürrenberger
cd@chduerrenberger.ch

bildwechsel alle 10 sekunden

D_003

Wilde Landschaft auf der einspurigen Strecke beim ETANG DE BAYE

D_003.jpg